понедељак, 19. мај 2014.

5.227 КЊИЖЕВНИХ ЛИКОВА У 16 РОМАНА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА!


 
Добрица Ћосић - слика Момчила Голубовића Канија
5.227 КЊИЖЕВНИХ ЛИКОВА У 16 РОМАНА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА!
Јелисавета Николић која је, радећи
цео свој радни век као гимназијски
професор, по природи свог посла и
ретком истраживачком пориву, пратила
Ћосићево дело 45 година да би се 2001.
године упустила у несвакидашњу врсту
истраживања, што је, после десетого-
дишњег рада успела да склопи и објави
књигу „Именар књижевних ликова До-
брице Ћосића“ („Чигоја штампа“, 2010),
која и по пишчевом мишљењу предста-
вља књижевну атропологију његовог ро-
манескног света. 

Ауторка на преко 1000 страница истражује и показује да је књи-
жевни свет Ћосићевих ликова несвакида-
шње богат и разуђен.У шеснаест романа
као учеснике радње евидентирала је 5227
ликова, у широком распону од главних и
епизодних (историјских и/или фиктив-
них), преко романескних статиста (име-
нованих и неименованих), појединачно,
у паровима, тројкама и групама, преко
појава и гласова... једна досад невиђена
типологија књижевних ликова која нашег
класика представља као писца, и у свет-
ских размерима, најширег регистра ликова. 

Сетимо се само да рецимо Балзак са
стотинак романа једва прелази 2000 лико-
ва. Оно што тимови и филолошке катедре
не би успели, Јелисавета Николић је, у овој
књизи дубоке оданости, довршила. Тако
смо добили књигу која ће бити драгоце-
на у настави књижевности, путоказна и
упутна свим будућим истраживачима
Ћосићевог дела, па чак и обичним читао-
цима захвално и подстицајно штиво.

Ово обимно двотомно дело претста-
вљено је уз присуство Добрице Ћосића, у
петак, 1. октобра, у 18 часова, у УКС. Гово-
рили су: Милосав Буца Мирковић, Милан
Радуловић, Милован Витезовић и Срба
Игњатовић.
М. В.
Iz Književnih novina, novembar 2010.

О романима Добрице Ћосића:

Нема коментара:

Постави коментар